REGULAMIN

§1 Definicje

Klient – oznacza Najemcę bądź Użytkownika, będącego zarówno Konsumentem jak i Przedsiębiorcą.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Użytkownika panel administracyjny w serwisie internetowym, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie serwisu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień, zapoznanie się z cennikiem Sprzętu, zawierania Umów Najmu Sprzętu.

Najemca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonujący najmu Sprzętu od Wynajmującego poprzez stronę internetową trendee.eu, składając zamówienie i zawierając Umowę Najmu poprzez środki komunikowania się na odległość z Wynajmującym.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Regulamin – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Wynajmującego z Najemcą oraz Użytkownikami Umowy Najmu Sprzętu oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki najmu Sprzętu i świadczenia usług przez Wynajmującego oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania portalu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym trendee.eu oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Serwis - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową trendee.eu w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Wynajmującym/Usługodawcą umów na odległość. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca/Wynajmujący. 

Sprzęt - profesjonalnym sprzęcie audiowizualnym i/lub akcesoriach, przeznaczonym na wynajem przez Wynajmującego, co do którego istnieje możliwość zawarcia Umowy Najmu poprzez środki komunikowania się na odległość, na warunkach określonych w Regulaminie. Informacja o Sprzęcie, nie stanowi oferty zawarcia umowy najmu, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy najmu przez Najemców.

Umowa Najmu - umowa najmu Sprzętu zawierana na odległość między Najemcą a Wynajmującym za pośrednictwem Serwisu. Poprzez zawarcie Umowy, Wynajmujący oddaje Najemcy Sprzęt do używania, w terminach, w miejscach oraz wraz z ewentualnymi usługami powiązanymi określonymi w zamówieniu, w zamian za zapłatę przez Najemcę umówionego czynszu najmu oraz dodatkowych kosztów wskazanych w zamówieniu.

Usługodawca/Wynajmujący - Trendee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (62-052) ul. Fabianowska 151/153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 210659, NIP: 7781338475, dane kontaktowe: e-mail: info@trendee.eu. Wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie multimedialnej obsługi wydarzeń oraz wynajmu, montażu i obsługi urządzeń audiowizualnych.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej trendee.eu na rzecz której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

§2 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest najem Sprzętu poprzez zawieranie Umów Najmu między Wynajmującym a Najemcami z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Wynajmujący informuje, że warunkiem korzystania z Serwisu, w tym złożenia zamówienia Sprzętu, zawarcia Umowy Najmu oraz rejestracji w Serwisie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa przy zakładaniu Konta Użytkownika. 

3. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Wynajmujący świadczy na rzecz Najemcy usługę elektroniczną w postaci utworzenia i utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie oraz bezpłatnego przesyłania związanych z tym Kontem powiadomień mailowych, a także przetwarzania zamówień na najem Sprzętu i zawierania Umów Najmu za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. 

2. Użytkownik Serwisu zakłada Konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych i teleadresowych, o których mowa w §  13 ust. 1. Konto to jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą założenia Konta przez Użytkownika i jego aktywacji przez Usługodawcę. 

3. Usługa utrzymania Konta Użytkownika świadczona jest od momentu otrzymania przez Użytkownika Serwisu wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. 

4. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w każdym czasie.

5. Usługa utworzenia i utrzymania Konta Użytkownika jest usługą bezpłatną.

6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

7. Wynajmujący zawiera z Najemcą Umowy Najmu Sprzętu za pomocą istniejącego Konta Użytkownika po złożeniu przez Najemcę zamówienia. Umowa ta jest zawierana po złożeniu przez Najemcę zamówienia, jego opłacenia i otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy Najmu na wskazany przez Najemcę adres e-mail.

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wynajmujący są następujące:

minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1200x800,

połączenie z siecią internet,

prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa,

włączona obsługa (np.JavaScript oraz cookies),

czynna skrzynka poczty elektronicznej.

§ 4 Procedura składania zamówienia Sprzętu w celu zawarcia Umowy Najmu

1. Zamówienia na najem Sprzętu, mogą być składane na stronie internetowej trendee.eu codziennie 24 h na dobę 7 dni w tygodniu za pomocą Konta Użytkownika założonego w Serwisie.

2. Przed złożeniem zamówienia Sprzętu, Najemca musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w Serwisie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia Sprzętu. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

3. W celu zawarcia Umowy Najmu Najemca musi złożyć oświadczenie o chęci zawarcia Umowy Najmu, na warunkach zgodnie z Regulaminem, oświadczenie to złożone w formie zamówienia może zostać za pośrednictwem strony internetowej trendee.eu poprzez kliknięcie przycisku “REZERWUJĘ”.

4. Oświadczenie Najemcy, o którym mowa w ust. 2, musi zawierać informację co najmniej na temat tego jaki Sprzęt oraz w jakiej ilości, Najemca chciałby wynająć (dodając do koszyka rezerwacji odpowiednie produkty), na jaki okres (dzień i godzina rozpoczęcia Umowy Najmu oraz dzień i godzina zakończenia Umowy Najmu), w jaki sposób i gdzie chciałby odebrać i zwrócić Sprzęt, w jaki sposób chciałby dokonać płatności czynszu najmu, kaucji zabezpieczającej, kosztów transportu oraz ubezpieczenia (o ile mają zastosowanie), wskazać terminy istotne dla wykonania Umowy Najmu oraz miejsce istotne dla wykonania Umowy Najmu. 

5. Dodatkowo składając oświadczenie o chęci zawarcia Umowy Najmu należy podać nazwisko i imiona, nazwę, adres zamieszkania, adres siedziby, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej, na który Wynajmujący ma przesłać informację o potwierdzeniu zawarcia Umowy Najmu na warunkach wskazanych przez Najemcę lub o braku możliwości zawarcia Umowy Najmu na tych warunkach.

6. Przy składaniu oświadczenia o chęci zawarcia Umowy Najmu w formie zamówienia, Najemca wybiera sposób płatności i opłaca zamówienie w formie wpłaty na konto Wynajmującego, należność z tytułu czynszu najmu Sprzętu wraz z kosztami dostawy (o ile mają zastosowanie) oraz innymi dodatkowymi kosztami wybranymi i zaakceptowanymi przez Najemcę (np. ubezpieczenia).

7. Kliknięcie przycisku „REZERWUJĘ z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku rezerwacji. Zawarcie wiążącej Umowy Najmu następuje wraz z otrzymaniem przez Najemcę potwierdzenia zamówienia przez Wynajmującego w formie wiadomości e-mail, na co Najemca wyraża zgodę. 

8. Po potwierdzeniu wpłaty należności, zgodnie ze złożonym przez Najemcę zamówieniem, Wynajmujący przygotowuje Sprzęt do odbioru w magazynie Wynajmującego pod adresem: ul. Fabianowska 151/153,  62-052 Komorniki lub wysyła Sprzęt na adres wskazany przez Najemcę, w sposób wskazany przez Najemcę w zamówieniu.

9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub zmiany jego terminu realizacji za powiadomieniem Najemcy, w przypadkach kiedy brak jest zamawianego Sprzętu do zamówienia lub oczekiwany przez Najemcę termin realizacji odbioru lub dostawy jest niemożliwy do spełnienia przez Wynajmującego.

§ 5 Czas realizacji zamówienia i transport Sprzętu

1. Zamówienia na najem Sprzętu są realizowane w dni robocze w godzinach 8:30-16:30. Wydanie Sprzętu oraz zwrotne przyjęcie Sprzętu odbywa się wyłącznie w godzinach pracy magazynu Wynajmującego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

2. Czas dostawy Sprzętu zależy od wskazanego miejsca odbioru lub miejsca dostawy Sprzętu, a także ilości i rodzaju Sprzętu oddanego w najem.

3. Transport Sprzętu odbywa się w zależności od potrzeb Najemcy:

a. bez dodatkowych kosztów, przy odbiorze osobistym z magazynu Wynajmującego

b. transportem Wynajmującego w obrębie 30 km do magazynu, po akceptacji dodatkowych kosztów dostawy przez Najemcę przy składaniu zamówienia na Sprzęt,

c. transportem zleconym przez Wynajmującego firmie kurierskiej, po akceptacji dodatkowych kosztów dostawy przez Najemcę przy składaniu zamówienia na Sprzęt.

§ 6 Płatności

1. Zamówiony Sprzęt przez Najemcę zostanie przygotowany do odbioru lub przygotowany do wysyłki po opłaceniu przez Najemcę z góry kwoty czynszu najmu, kosztów ubezpieczenia (o ile mają zastosowanie), kaucji zabezpieczającej oraz kosztów dostawy Sprzętu, o ile mają zastosowanie.

2. Dla Najemców pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z Wynajmującym istnieje możliwość, za uprzednią zgodą Wynajmującego, dokonania płatności czynszu najmu oraz wszelkich innych dodatkowych kosztów (np. kaucji zabezpieczającej, ubezpieczenia, transportu) w terminach uzgodnionych z Wynajmującym na podstawie wystawionej faktury VAT z ustalonym przez strony terminem płatności.

3. Wszystkie ceny w cenniku Wynajmującego są cenami netto to jest bez uwzględnienia należności publicznoprawnych związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności podatku od towarów i usług VAT w złotych polskich. Wszystkie ceny widoczne są po zalogowaniu na Konto Użytkownika Serwisu.

4. Na życzenie Najemcy, Wynajmujący wystawia fakturę VAT, pod warunkiem podania przez Najemcę niezbędnych danych do faktury VAT przy składaniu zamówienia. Najemca wyraża zgodę na otrzymywane elektronicznej faktury VAT.

5. Wynajmujący przyjmuje płatności od Najemcy, w formie przelewu z góry za pomocą systemu płatności online oraz tradycyjnego przelewu zgodnie z wystawioną fakturą VAT z odroczonym terminem płatności dla Najemców pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z Wynajmującym, za zgodą Wynajmującego.

6. Za dzień zapłaty przez Najemcę przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynajmu Sprzętu znajdującego się w ofercie Wynajmującego, wprowadzania nowych towarów do ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Wynajmujący zastrzega możliwość uzależnienia zawarcia Umowy Najmu i wydania Sprzętu od wpłacenia przez Najemcę kaucji na zabezpieczenie Sprzętu przed jego utratą lub uszkodzeniem. Wysokość kaucji będzie każdorazowo ustalana w zamówieniu w oparciu o wartość Sprzętu oddawanego w najem, przed zawarciem Umowy Najmu. Kaucja stanowić będzie 25% wartości Sprzętu oddawanego w najem.

9. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zwrocie Sprzętu Wynajmującemu w stanie i w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami, po całkowitym rozliczeniu z Wynajmującym.

10. W przypadku Najemcy będącego Konsumentem, kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zwrocie Sprzętu zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami.

11. Jeżeli zwrócony Sprzęt będzie znajdować się w stanie pogorszonym w stosunku do stanu z chwili wydania Wynajmujący może wskazać Najemcy, niebędącym Konsumentem, jaką wartość przedstawiają uszkodzenia Sprzętu. Wynajmujący może potrącić tę wartość z kwoty kaucji i zwrócić Najemcy pozostałą część kaucji. Wartość uszkodzeń Sprzętu przewyższająca kaucję może być dochodzona przez Wynajmującego od Najemcy na podstawie noty obciążeniowej stanowiącej różnicę wartości rynkowej Sprzętu oddanego w najem po zaliczeniu na jej poczet kwoty kaucji. 

12. Stan pogorszony Sprzętu nie będzie obejmować takiego zużycia Sprzętu, które jest wynikiem prawidłowego jego używania. 

13. Jeżeli Sprzęt nie zostanie zwrócony przez Najemcę w terminie określonym w Umowie, Wynajmujący ma prawo potrącić z otrzymanej kaucji, wynagrodzenie Wynajmującego za bezumowne korzystanie ze Sprzętu przez Najemcę, w kwocie określonej w §10, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu każdego elementu Sprzętu objętego opóźnieniem. Najemca niebędący Konsumentem niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Wynajmującego takich potrąceń.

14. W przypadku utraty lub niezwrócenia Sprzętu Wynajmującemu w terminie, po zaliczeniu całej kaucji na poczet wynagrodzenia Wynajmującego za bezumowne korzystanie ze Sprzętu z tytułu opóźnienia Najemcy, Wynajmujący może dochodzić od Najemcy zapłaty tej wartości Sprzętu lub wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze Sprzętu, która nie znalazła pokrycia w kaucji Najemcy.

15. Jeżeli Najemcą jest Konsument, Wynajmujący może dokonać potrąceń i zatrzymania kaucji jedynie za zgodą Najemcy, a roszczeń o naprawienie szkody dochodzić na zasadach ogólnych.

§ 7 Warunki używania Sprzętu przez Najemcę, obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się używać Sprzętu zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez Wynajmującego, zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu  oraz jego właściwościami.

2. Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o każdorazowej zmianie miejsca eksploatacji najętego Sprzętu.

3. Najemca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy, ani w całości ani w części, na osobę trzecią bez uprzedniej i pisemnej zgody Wynajmującego, pod rygorem nieważności. Powyższe obowiązuje w szczególności niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej takiego przeniesienia praw lub obowiązków.

4. Najemca zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia najętego Sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem.

5. W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz odpowiednie służby np. policję, straż pożarną.

6. Najemca zobowiązuje się odebrać od Wynajmującego Sprzęt do używania, z magazynu Wynajmującego, lub z innego miejsca, w którym Sprzęt zostanie mu dostarczony, zgodnie z zamówieniem.

7. Najemca dokona montażu i uruchomienia Sprzętu, zapewni działanie Sprzętu w miejscu używania, w tym obsługę techniczną, zapewni energię elektryczną w miejscu używania (i ewentualnie wszelkie inne media, w tym dostęp do sieci Internet), zabezpieczy Sprzęt przez cały czas jego posiadania, zwróci Sprzęt w stanie, który nie będzie uniemożliwiał lub utrudniał normalnego korzystania ze Sprzętu przez Wynajmującego, dokona demontażu Sprzętu w miejscu używania, zwróci Sprzęt do magazynu Wynajmującego w umówionym terminie.

8. Najemca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób należyty, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w zamówieniu, w tym w szczególności w terminach i miejscach tam wskazanych.

9. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia Sprzętu podczas transportu (w tym w szczególności odpowiedniego opakowania) i poświadcza, że jest świadomy zasad bezpiecznego obchodzenia się ze Sprzętem.

10. Najemca zobowiązuje się do użytkowania i przechowywania Sprzętu z zastosowaniem zwyczajowych dla tego rodzaju Sprzętu i sposobu korzystania z niego metod zabezpieczenia, w tym w szczególności w pomieszczeniu zamkniętym na klucz, itp.

11. Najemca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin Sprzętu przed odbiorem i wskazania ewentualnych wad Sprzętu Wynajmującemu.

12. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania Sprzętu podczas jego eksploatacji, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu i  niekorzystania ze Sprzętu. 

13. Najemca zobowiązuje się informować Wynajmującego niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności o utracie Sprzętu lub o uszkodzeniu Sprzętu, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) godzin od momentu jego utraty lub uszkodzenia. 

14. Najemca będzie współpracował z Wynajmującym udzielając mu wszelkich informacji, przekazując wszelką dokumentację i współpracując z osobami trzecimi (w szczególności organami ścigania lub ubezpieczycielami) w związku z utratą lub uszkodzeniem Sprzętu.

§  8 Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący udostępnia Najemcy Sprzętu do używania, w magazynie Wynajmującego lub dostarcza Sprzętu do wybranego przez Najemcę miejsca, a następnie dokonuje odbioru Sprzętu, po zakończeniu jego używania przez Najemcę, w magazynie Wynajmującego.

2. Wynajmujący zobowiązuje się do współdziałania z Najemcą przy wykonywaniu Umowy, wykonując ją w sposób należyty, zgodnie z ustaleniami w niej zawartymi, w tym w szczególności w terminach i miejscach tam wskazanych.

3. Wynajmujący dostarczy Najemcy Sprzęt pozbawiony wad prawnych.

4. Wynajmujący dokona sprawdzenia Sprzętu przed jego udostępnieniem Najemcy celem należytego wykonania Umowy.

5. Wynajmujący odpowiednio przygotuje Sprzęt do transportu lub udzieli w tym zakresie wskazań Najemcy, celem bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi standardami transportu Sprzętu.

6. Wynajmujący zobowiązany jest wydać sprzęt Najemcy w należytym stanie, gotowym do użycia oraz zabezpieczyć go w sposób odpowiedni do wybranej metody odbioru lub transportu.

7. Wynajmujący udzieli Najemcy instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji Sprzętu.

§  9 Odpowiedzialność za Sprzęt

1. W chwili odbioru Sprzętu od Wynajmującego, Najemca przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony najętego sprzętu przed kradzieżą i utratą.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich (na osobie lub mieniu) powstałe wskutek używania Sprzętu przez Najemcę lub osoby trzecie, którym Najemca powierzył, udostępnił lub pozostawił przedmiot najmu.

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu oddanego w najem. Jeżeli najęty sprzęt zostanie zwrócony w stanie nienależytym, Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do przywrócenia najętemu Sprzętowi należytego stanu.

4. Najemca może we własnym zakresie i na własny rachunek zawrzeć umowę ubezpieczenia Sprzętu  od wszelkich zdarzeń, w tym w szczególności utraty, w tym zagubienia lub kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia, z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeniowym i na warunkach oferowanych przez ten zakład. Wynajmujący może również oferować możliwość zawarcia  umowy ubezpieczenia ze wskazanym przez Wynajmującego zakładem ubezpieczeń i na warunkach oferowanych przez ten zakład. O możliwości zawarcia takiej umowy Najemca zostanie poinformowany podczas składania zamówienia na najem Sprzętu.

5. W przypadku awarii urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu niewynikającej z nieprawidłowego używania Sprzętu, Wynajmujący zobowiązuje się do dokonania naprawy Sprzętu, a jeśli naprawa nie jest możliwa – do wymiany niesprawnego urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu na inny, o nie gorszych parametrach. Odbiór niesprawnego i dostarczenie nowego urządzenia następuje na koszt Wynajmującego. Jeśli wymiana niesprawnego urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu na inny, o czym mowa powyżej, nie jest możliwa, Umowa Najmu wygasa co do tego urządzenia, a czynsz najmu zostaje obniżony proporcjonalnie do udziału jego wartości z chwili zawarcia Umowy w  wartości całego Sprzętu z chwili zawarcia Umowy oraz do ilości pozostałych dni do końca trwania imprezy targowej lub podobnej albo samej Umowy, w zależności od tego co nastąpi szybciej.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego przygotowania miejsca montażu Sprzętu, a w szczególności wynikające z błędów konstrukcyjnych elementów, na których montowany jest Sprzęt lub niedostosowania ich do wytycznych do wymogów technicznych montażu Sprzętu.

7. Wynajmujący nie może być obciążany odpowiedzialnością za działania lub zaniechania Najemcy w zakresie korzystania ze Sprzętu.

8. Strony wyłączają odpowiedzialność Wynajmującego za korzyści utracone przez Najemcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz za wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy szkody wyrządzone kontrahentom Najemcy.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za szkody związane z działaniem siły wyższej, rozumianej jako wszelkie zdarzenia niezależnie od woli Stron Umowy, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy i których nie było można przewidzieć, ani im zapobiec, spowodowane w szczególności: kataklizmami naturalnymi (przykładowo powódź, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi lub interwencjami władz państwowych.

§  10 Zakończenie Umowy Najmu i zwrot najętego Sprzętu

1. Najemca jest zobowiązany zwrócić najęty Sprzęt w stanie kompletnym, niepogorszonym oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.

2. Zwrot najętego Sprzętu musi się odbyć w terminie określonym w Umowie Najmu w magazynie Wynajmującego przy ul. Fabianowskiej 151/153; 62-052 Komorniki, w dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:30. Najemca ponosi wszelkie koszty dostawy zwracanego Sprzętu do magazynu Wynajmującego.

3. Czas najmu kończy się w dniu odbioru przez Wynajmującego, najętego Sprzętu, w przeciwnym razie Sprzęt uznaje się za niezwrócony.

4. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie najętego Sprzętu zgodnie z Umową Najmu, dalsze korzystanie ze Sprzętu przez Najemcę uznaje się za korzystanie bezumowne, za które Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie stanowiące 5 krotność czynszu najmu każdego elementu niezwróconego Sprzętu, za każdy dzień opóźnienia Najemcy. 

5. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze Sprzętu przez Najemcę może być naliczane przez Wynajmującego mimo wygaśnięcia Umowy, bez względu na przyczynę tego wygaśnięcia, w tym w szczególności w przypadku odstąpienia od niej lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron.

6. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania od Najemcy, przewyższającego wysokość zastrzeżonego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze Sprzętu, na zasadach ogólnych.

§  11 Rozwiązanie Umowy Najmu

1. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a. Najemca używa Sprzętu w sposób sprzeczny z Umową lub jego przeznaczeniem,

b. Najemca oddał Sprzęt w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,

c. w odniesieniu do Umowy Najmu zawartej z Najemcą, który dokonuje płatności czynszu i kaucji na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, jeżeli nie dokonał pełnej płatności w terminie.

2. Najemca będący Konsumentem jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a. Sprzęt w chwili jego wydania Najemcy miał wady, które uniemożliwiają Najemcy przewidziane w umowie używanie tego przedmiotu.

3. Poza ustawowym prawem Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §  12 Regulaminu, każdy Najemca może odstąpić od niniejszej Umowy w każdym czasie za zapłatą odstępnego w wysokości:

a) 50% całości czynszu najmu netto określonego w Zamówieniu – w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu i zapłata odstępnego nastąpią w terminie nie krótszym niż 10 (dziesięć) dni od planowanego w Umowie rozpoczęcia montażu Sprzętu;

b) 100% czynszu najmu netto określonego w Zamówieniu – w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu i zapłata odstępnego nastąpią w czasie krótszym niż 10 (dziesięć) dni od planowanego w Umowie rozpoczęcia montażu Sprzętu.

4. Oświadczenia Stron dotyczące odstąpienia lub rozwiązania Umowy winny być składane w formie wiadomości e-mail lub pisemnej.

§  12 Ustawowe prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Najemca będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy Najmu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Wynajmującego  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres ul. Fabianowska 151/153, 62-052 Komorniki, adres e-mail:info@trendee.eu

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy najmu, Wynajmujący zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wynajmującego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wynajmujący został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Najmu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

6. Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Sprzętu lub do czasu dostarczenia Wynajmującemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oddanych w najem do Wynajmującego.

8. Otrzymany Sprzęt należy odesłać na adres: ul. Fabianowska 151/153; 62-052 Komorniki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Wynajmującego o odstąpieniu od Umowy Najmu. Termin jest zachowany, jeżeli Sprzęt zostanie odesłany przed upływem 14 dni. 

9. Konsument odpowie tylko za zmniejszenie wartości Sprzętu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Sprzętu.

10. Jeżeli Wynajmujący wykonał w pełni usługę najmu, za wyraźną zgodą Konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy Najmu dotyczącej zamówienia już zrealizowanego nie przysługuje.

11. W przypadku gdy Konsument wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia wynikającego z Umowy Najmu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa wyżej, wykonując prawo odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę należną Wynajmującemu oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia.

§  13 Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną 

1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą: złożenia dyspozycji przez Użytkownika Serwisu usunięcia Konta, za pośrednictwem strony internetowej trendee.eu, poczty e-mail na adres e-mail Wynajmującego lub pisemnie na adres siedziby Wynajmującego – dotyczy usługi prowadzenia i utrzymania Konta.

2. Wynajmujący zastrzega możliwość ograniczenia/pozbawienia Najemcy prawa do korzystania z w.w. usługi poprzez zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§  14 Dane osobowe

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu i Najemców, których podanie jest niezbędne przy zawieraniu Umowy Najmu oraz założenia Konta w Serwisie, są następujące:

imię i nazwisko /nazwa firmy,

adres zamieszkania/siedziby,

NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT)

numer telefonu,

adres e-mail.

2. Administratorem danych osobowych jest Trendee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (62-052) ul. Fabianowska 151/153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 210659, NIP: 7781338475, dane kontaktowe: e-mail info@trendee.eu

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art.  6 ust. 1 lit. a RODO) w celu zawarcia Umowy Najmu Sprzętu, wykonania Umowy Najmu, w tym przetworzenia formularza zamówienia oraz utworzenia i utrzymywania Konta Użytkownika w Serwisie.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie i wykonania Umów Najmu.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

a. organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. dostawcy usług wspierających z zakresu teleinformatycznego i technicznego, 

c. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych,

d. podmioty obsługujące płatności online,

e. podmioty obsługujące realizację zamówień w związku z Umowami Najmu.

6. Z uwagi na to, że Administrator może korzystać z usług dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci utworzenia, utrzymania Konta Użytkownika oraz zawarcia i wykonania Umowy Najmu, w tym przetworzenia formularza zamówienia Sprzętu. Niepodanie danych będzie skutkować niemożnością założenia Konta Użytkownika oraz zawarcia Umowy Najmu.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Klientom przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych, 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§  15 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną 

a. Klient może składać reklamacje w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy info@trendee.eu bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

b. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

§  16 Postanowienia końcowe

1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Użytkownicy Serwisu, w tym Najemcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Regulaminu. 

2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w zakładce Regulamin https://trendee.eu/pl/content/3-regulamin Regulamin może zostać w każdym czasie nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany do wydruku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Doręczenia oświadczeń związanych z wykonaniem Umowy będą dokonywane na adres (w tym adres poczty elektronicznej) podany w Koncie Użytkownika. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wzajemnych zmianach adresu (w tym adresu poczty elektronicznej).

5. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów także poprzez złożenie skargi za za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy Najmu przez Wynajmującego i Najemcę będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Jeżeli Najemcą jest Konsument, spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

8. Zawierane Umowy Najmu podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikające w związku z Umowami Najmu poddane są pod jurysdykcję polskich sądów w Polsce.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2019 r.